Requisits
Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2020 són: 
 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2018 o 2019 sense obtenir el títol
 2. No tenir més de 5 assignatures pendents.
 3. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2020.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2020 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 4. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses
 
En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2019-2020. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat