Autoritzacions relacionades amb la covid 19
Declaració responsable -
L'alumnat ha de portar , degudament signada, la corresponent declaració responsable.
Menors de 18 anys.  L'ha de signar la família
Majors d'edat.  La pot signar l'alumne.

Autorització per fer-se la prova PCR
Per a totes les edats. 
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat