Sector famílies
Benvolgudes famílies,

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:
 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
Aquest curs 2021-2022 es convoquen eleccions per a la renovació parcial del Consell escolar de tots els centres educatius de Catalunya. En aplicació de la legislació que regula aquest procés electoral i després de l'anàlisi de la composició del Consell escolar del nostre institut, es renoven les següents vacants:
 
Sector famílies: 2
Sector alumnat: 3
Sector professorat: 4
Sector PAS: 1

El calendari d'actuacions per al sector famílies és el següent:

2 de novembre
 • Resolució del Director de la Convocatòria
 • Publicació dlels censos electorals provisionals
3-4 de novembre
 • Reclamacions als censos provisionals
5 de novembre
 • Sorteig Mesa sector famílies (10:00-11:00)
8 de novembre
 • Comunicació als membres de la mesa electoral
 • Publicació de la composició de la mesa electoral
10 de novembre
 • Constitució de la mesa electoral
 • Lliurament a la mesa de les reclamacions als censos
 • Resolució de les reclamacions als censos
 • Publicació dels censos electorals definitius
11-12de novembre
 • Presentació de candidatures (document)
16-19 de novembre
 • Presentació de les sol·licituds per ser supervisors de les votacions (document)
20 de novembre
 • Publicació de les candidatures
17-20 de novembre
 • Difusió de les candidatures (campanya)
22 de novembre
 • Eleccions sector famílies (17:00-20:00)

Normativa
Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s'estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.​
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació​.
Decret 102/2010​, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius​.

 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat