Presentació


L’Institut Damià Campeny som un dels set instituts de titularitat pública ubicat al bell mig de la ciutat de Mataró. La nostra àrea d'influència és tota la ciutat de Mataró ja que el municipi es considera zona única des del curs 2011-2012. És per aquest motiu que, en l'actialitat, ens arriben alumnes de totes les escoles públiques de Mataró, tot i que la major part de l’alumnat prové de les escoles de l’antiga Zona Est de la ciutat: Angeleta Ferrer, Antonio Machado, Anxaneta, Cirera, Germanes Bertomeu, Joan Corominas, Marta Mata, Montserrat Solà, Rocafonda i Vista Alegre. També venen forces alumnes de l’escola Camí del Mig.
Impartim ESO i Batxillerat en les modalitats Social i Humanístic i científictecnològic, de manera que l'edifici acull un nombre aproximat de 450 alumnes a l'ESO i 200 alumnes a Batxillerat.
L'àmplia línia de Batxillerat defineix força el centre, ja que gaudeix de prestigi en aquesta etapa. Així doncs, el fet de cursar Batxillerat al Damià Campeny, esdevé una opció atractiva per a alumnes procedents o bé d'altres centres o bé d'altres municipis.
Des del curs 2012-2013 l'institut comparteix edifici amb el CFA Can Marfà i, des del curs 2016-2017, per limitació d'espai i increment d'alumnat, el 2n de Batxillerat es fa en un edifici contigu, seu de la EOI del Maresme i del Centre de Recursos Educatius de Mataró. Aquest curs també estem fent el 1r de Batxillerat a l'edifici de l'EOI del Maresme.
L’edifici consta de sis plantes i dos patis. Disposa de 21 aules, dues d’elles per encabir grups poc nombrosos, una aula polivalent (Música, informàtica i biblioteca), dues aules d’informàtica, laboratori de física i química, laboratori de biologia i geologia, aula de dibuix, taller de tecnologia, 4 aules de desdoblament i gimnàs.
Les nostres prioritats són l'èxit escolar i l'excel·lència educativa, entenent que impliquen el desenvolupament òptim de les capacitats de l’alumnat, tot considerant el principi fonamental de l'equitat i garantia de la cohesió social.
Som escola catalana, laica i plural, en la mesura que no ha d’excloure ningú  per  causa  de  la  seva  religió,  procedència,  ètnia,  llengua,  cultura  o ideologia. Potenciem la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat en el marc del foment de la pau i el respecte dels drets humans.
Emprem el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge per tal d’afavorir l’arrelament a la nostra cultura dins d’un procés d’integració i cohesió social. En finalitzar l'ensenyament obligatori, hem de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana.
Tenint en compte aquests plantejaments, el nostre centre, seguint el principi de l'escola inclusiva, concreta les seves actuacions en els aspectes següents:
 • Consolidació del projecte de convivència com a eina de millora del clima escolar i l’èxit educatiu. Promoció de l’ús de la mediació, com a eina de resolució positiva de conflictes, per aconseguir una educació plural i dialogant dins del marc de cultura de pau.
 • Treballem  en  el  marc  de  la  coeducació per tal de superar aquells hàbits, comportaments, actituds i tabús que signifiquin discriminació o desigualtat en els rols de l’home i la dona.
 • Orientació  escolar,  acadèmica, personal  i  professional  de  l’alumnat per aconseguir una formació personalitzada, potenciant l’autonomia personal amb l’objectiu de donar eines per adaptar-se a les necessitats i la realitat del món laboral i a la formació continuada al llarg de tota la vida.
 • La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels nostres alumnes. Prioritàriament, les competències bàsiques dels àmbits lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d'educació física i de la cultura i valors, i també les dels àmbits transversals digital i personal i social, per afavorir la continuïtat formativa.
  • Estratègies metodològiques i activitats que potenciïn la cerca i gestió de la informació, la resolució de problemes des del raonament lògic, el mètode científic i el procés tecnològic, l’organització personal enfocada a la millora dels aprenentatges i el treball en equip des del treball per projectes interdisciplinars, el treball cooperatiu i l’aprenentatge dialògic.
  • Estratègies metodològiques i activitats que potenciïn el respecte a la diversitat lingüística, cultural, de gènere, la solidaritat, valors democràtics com la llibertat d’expressió o cultura de la pau.
  • La motivació vers els aprenentatges estimulant la curiositat, el sentit crític, l’esforç i la responsabilitat potenciant habilitats innates i adquirides de l’alumnat.
  • El treball de les emocions per tal d’afavorir l’autoconeixement, l’autoestima i el creixement personal treballant des de la gestió positiva dels conflictes i la tolerància a la frustració.
  • La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars i la consolidació d'un temps de lectura independent, reflexiva, que formi lectors capaços d'accedir al contingut de qualsevol text i que valorin l'hàbit lector.
 • La personalització dels aprenentatges per atendre les necessitats i característiques individuals de tots i cadascun dels nostres alumnes, mitjançant l’atenció metodològica, l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades.
 • Entenem l’aprenentatge de les arts no únicament com a objectes de coneixement tècnic, cultural, estètic o històric, sinó que han de ser concebudes com una praxi, com un procés holístic d’experiències d’aprenentatge vivencials i gratificants que des de l’aula puguin vincular-se cap als usos socials. Busquem en les arts una via per fer emergir les emocions i els sentiments de l’alumnat, incentivant la creativitat i cercant vies per a l’expressió i la comunicació artístiques. El coneixement i la pràctica de les arts també han de permetre formar opinions i judicis basats en el respecte per la diversitat de formes i funcions d’expressió artística.
 • La participació de la comunitat educativa i relacions amb l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre els altres centres públics de la ciutat, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit productiu. Promoció del treball i l’aprenentatge en xarxa com a eina per elaborar projectes comunitaris i construir una acció contínua i coherent entre els diferents agents educatius d’un territori.

 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat