Projecte educatiu
El Projecte Educatiu de Centre és el document estratègic marc de la institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre. L’organització i gestió dels centres han d’orientar-se a l’assoliment d’aquests objectius.
Entenem el Projecte Educatiu de Centre (PEC) com   una   proposta   que   permeti   dirigir   coherentment   el   procés d’intervenció educativa del nostre institut, dins d’un projecte més ampli, del qual també  en  formen  part  el  Projecte Curricular  de  Centre  (PCC),  les Normes d’Organització i funcionament de Centre (NOFC), el Pla d’Acció Tutorial (PAT), el Projecte Lingüístic (PLC), el Pla d’Atenció a la Diversitat (PAT), el pla TAC, el pla d’acollida o el Projecte de Convivència i que hauria de guiar les seves accions futures.
Les nostres prioritats són l'èxit escolar i l'excel·lència educativa, entenent que impliquen el desenvolupament òptim de les capacitats de l’alumnat, tot considerant el principi fonamental de l'equitat i garantia de la cohesió social.
Som escola catalana, laica i plural, en la mesura que no ha d’excloure ningú  per  causa  de  la  seva  religió,  procedència,  ètnia,  llengua,  cultura  o ideologia. Potenciem la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat en el marc del foment de la pau i el respecte dels drets humans.
Emprem el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge per tal d’afavorir l’arrelament a la nostra cultura dins d’un procés d’integració i cohesió social. En finalitzar l'ensenyament obligatori, hem de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana.
Tenint en compte aquests plantejaments, el nostre centre, seguint el principi de l'escola inclusiva, concreta les seves actuacions en els aspectes següents:
 • Consolidació del projecte de convivència com a eina de millora del clima escolar i l’èxit educatiu. Promoció de l’ús de la mediació, com a eina de resolució positiva de conflictes, per aconseguir una educació plural i dialogant dins del marc de cultura de pau.
 • Treballem  en  el  marc  de  la  coeducació per tal de superar aquells hàbits, comportaments, actituds i tabús que signifiquin discriminació o desigualtat en els rols de l’home i la dona.
 • Orientació  escolar,  acadèmica, personal  i  professional  de  l’alumnat per aconseguir una formació personalitzada, potenciant l’autonomia personal amb l’objectiu de donar eines per adaptar-se a les necessitats i la realitat del món laboral i a la formació continuada al llarg de tota la vida.
 • La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels nostres alumnes. Prioritàriament, les competències bàsiques dels àmbits lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d'educació física i de la cultura i valors, i també les dels àmbits transversals digital i personal i social, per afavorir la continuïtat formativa.
  • Estratègies metodològiques i activitats que potenciïn la cerca i gestió de la informació, la resolució de problemes des del raonament lògic, el mètode científic i el procés tecnològic, l’organització personal enfocada a la millora dels aprenentatges i el treball en equip des del treball per projectes interdisciplinars, el treball cooperatiu i l’aprenentatge dialògic.
  • Estratègies metodològiques i activitats que potenciïn el respecte a la diversitat lingüística, cultural, de gènere, la solidaritat, valors democràtics com la llibertat d’expressió o cultura de la pau.
  • La motivació vers els aprenentatges estimulant la curiositat, el sentit crític, l’esforç i la responsabilitat potenciant habilitats innates i adquirides de l’alumnat.
  • El treball de les emocions per tal d’afavorir l’autoconeixement, l’autoestima i el creixement personal treballant des de la gestió positiva dels conflictes i la tolerància a la frustració.
  • La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars i la consolidació d'un temps de lectura independent, reflexiva, que formi lectors capaços d'accedir al contingut de qualsevol text i que valorin l'hàbit lector.
 • La personalització dels aprenentatges per atendre les necessitats i característiques individuals de tots i cadascun dels nostres alumnes, mitjançant l’atenció metodològica, l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades.
 • Entenem l’aprenentatge de les arts no únicament com a objectes de coneixement tècnic, cultural, estètic o històric, sinó que han de ser concebudes com una praxi, com un procés holístic d’experiències d’aprenentatge vivencials i gratificants que des de l’aula puguin vincular-se cap als usos socials. Busquem en les arts una via per fer emergir les emocions i els sentiments de l’alumnat, incentivant la creativitat i cercant vies per a l’expressió i la comunicació artístiques. El coneixement i la pràctica de les arts també han de permetre formar opinions i judicis basats en el respecte per la diversitat de formes i funcions d’expressió artística.
 • La participació de la comunitat educativa i relacions amb l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre els altres centres públics de la ciutat, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit productiu. Promoció del treball i l’aprenentatge en xarxa com a eina per elaborar projectes comunitaris i construir una acció contínua i coherent entre els diferents agents educatius d’un territori.
Projecte educatiu de centre: Descarrega el document complet: PEC
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat