Projecte lingüístic de centre
El Projecte Lingüístic plurilingüe de l’Institut Damià Campeny de Mataró (PLC) forma part del Projecte Educatiu del Centre i és el marc de referència de la gestió de les llengües en el nostre institut. Per tant, s’adreça a tota la comunitat educativa i ha de ser compartit i conegut per les famílies, per l’alumnat, pel personal no docent, pels treballadors de les empreses de serveis que realitzin actuacions en el centre, pels responsables de les activitats extraescolars al centre i, evidentment, pel professorat.
El nostre PLC es basa en tres eixos fonamentals.
En primer lloc, es basa en el fet que el català és la llengua primera del nostre centre en tots els àmbits: pedagògic, de govern institucional, humà i de serveis, i administratiu.
En segon lloc, el nostre objectiu és potenciar al màxim les competències plurilingües del nostre alumnat. Per això, i seguint els currículums escolars de Catalunya, el nostre objectiu és que els nois i les noies, en acabar l’etapa de secundària obligatòria:
  • Han de dominar, tant a nivell formal com informal, el català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge.
  • També han de dominar de la mateixa manera que el català el castellà, especialment en els seus usos més formals.
  • Han de conèixer una o dues llengües estrangeres (anglès com a primera llengua i francès com a segona llengua optativa) per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.
  • Han de comprendre missatges escrits bàsics i establir relacions entre llengües romàniques.
  • Han de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures presents en l’entorn on viuen i interessar-s’hi, i també ho han de fer respecte d’altres de més llunyanes, de les quals poden aprendre i enriquir-se personalment.
En tercer lloc, i tal com ens recorda el currículum, la competència comunicativa lingüística és a la base de tots els aprenentatges i, per tant, el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les matèries del currículum, ja que en totes elles s'han d'utilitzar els llenguatges com a instruments de comunicació per fer possible l'accés i gestió de la informació, la construcció i comunicació dels coneixements, la representació, interpretació i comprensió de la realitat, i l'organització i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. Aquest fet implica que, des de les àrees, també s’ha de treballar, segons les pròpies necessitats, tant l’expressió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora.
Finalment, volem recordar que, en les nostres actuacions com a centre, potenciem la no-discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició, la qual cosa ha de quedar clarament reflectit en un llenguatge no sexista i no discriminatori envers cap grup.
 
Projecte lingüístic de centre: Descarrega el document complet: PLC (en revisió)
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat