Tecnologia
TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ
 
Vivim en una societat que està en canvi constant. Materials, objectes tècnics, comunicacions, alimentació… són un exemple d’aquests canvis. Per aquest motiu és necessari potenciar el coneixement científic des de l’àrea de tecnologia per entendre aquesta realitat.
L’assignatura de tecnologia al llarg de l’ESO va lligada al procés tecnològic, aquest és un  mètode de treball sistemàtic que facilita la realització de projectes. Es parteix d’un problema o requeriment inicial, després es fa una cerca d'informació per tal de poder fer una pluja d’idees i poder triar la millor. Tot seguit es planifica el projecte, es porta a terme i s’avalua buscant els punts dèbils per realitzar les propostes de millora. .
 
A més a més de l’assignatura de tecnologia, que és una assignatura obligatòria de 1r a 3r de la ESO,també s’ofereixen optatives per aprofundir en diferents aspectes de la matèria.
A més a més de l’assignatura de tecnologia, que és una assignatura obligatòria de 1r a 3r de la ESO, es poden fer com assignatures optatives:

 Programació amb Lego
 
En aquesta matèria l’alumnat aprèn creant els seus robots i programant-los. D’aquesta manera l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través del disseny i l’elaboració de creacions pròpies, i on es potencia el desenvolupament de les seves habilitats i competències.